نمونه سوال اصول حسابداری ۱ (جهانگردی)    1214002

نمونه سوال اصول حسابداری ۲ (جهانگردی)    1214003

نمونه سوال اصول علم اقتصاد ۱ (خرد - جهانگردی)    1218004

نمونه سوال اصول علم اقتصاد ۲ (کلان - جهانگردی)    1221003

نمونه سوال اقتصاد جهانگردی     1221004

نمونه سوال امور مسافرت و صدور بلیط      1218264

نمونه سوال امور مسافرت و صدور بلیط   1218020_1218264

نمونه سوال آداب سفر در اسلام    1218013

نمونه سوال آشنایی با سازمان های دولتی ایران   1218014

نمونه سوال آشنایی با موزه های ایران   1218018

نمونه سوال آشنایی با موزه های جهانگردی   1239016

نمونه سوال آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی   1218002

نمونه سوال باستان شناسی ایران    1229003

نمونه سوال برنامه ریزی توسعه جهانگردی   1218017--1239005

نمونه سوال برنامه ریزی توسعه جهانگردی   1239005

نمونه سوال برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی   1218021

نمونه سوال پژوهش عملیاتی در جهانگردی    1218009

نمونه سوال تاریخ فرهنگ ایران ۱    1229001

نمونه سوال تاریخ فرهنگ ایران ۲       1229002

نمونه سوال تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران    1239015

نمونه سوال تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران   1218022

نمونه سوال جغرافیای جهانگردی ایران    1216126

نمونه سوال جغرافیای جهانگردی عمومی   1216125

نمونه سوال رفتار سازمانی   1218010

نمونه سوال روانشناسی عمومی (مدیریت جهانگردی)   1217004

نمونه سوال ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردی   1111004

نمونه سوال زبان انگلیسی ۱      1225001

نمونه سوال زبان انگلیسی ۱     1239017

نمونه سوال زبان انگلیسی ۲      1225002

نمونه سوال زبان انگلیسی ۲     1212015

نمونه سوال زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی    1212012

نمونه سوال زبان دوم ۱      1212016

نمونه سوال زبان دوم ۱     1212008

نمونه سوال زبان دوم ۲     1212009

نمونه سوال زبان دوم ۲    1218262

نمونه سوال شناخت روحیات ملل    1218008

نمونه سوال هنر و معماری ایران ۲    1226002

نمونه سوال هنر و معماری ایران ۱     1226001

نمونه سوال نقشه خوانی و آشنایی با نقشه    1239013

نمونه سوال نقشه خوانی و آشنایی با نقشه    1218012

نمونه سوال مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی     1218023

نمونه سوال مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی    1218015

نمونه سوال مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی    1115004

نمونه سوال مبانی مردم شناسی (جهانگردی)     1222005-1218003

نمونه سوال مبانی جامعه شناسی جهانگردی    1227001

نمونه سوال گذراندن اوقات فراغت     1218005

نمونه سوال قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی    1218019

نمونه سوال فن راهنمایی    1218263-1218016

نمونه سوال فن راهنمایی    1218263

نمونه سوال فرهنگ عامه   1239001-1218011

نمونه سوال شناخت صنعت جهانگردی    1218001

نمونه سوال شناخت صنایع دستی ایران   1226003

نمونه سوال شناخت صنایع دستی ایران     1226003