نمونه سوال زبان تخصصی ۱     

نمونه سوال اصول حسابداری ۱      

نمونه سوال اصول حسابداری ۱    1214004- 1214002_1214017_1214066_1214092_1218061-1214017

نمونه سوال اصول حسابداری ۲      1214045

نمونه سوال اقتصاد خرد     1218004_1221005_1221011_1221026_1221036

نمونه سوال اقتصاد خرد    1221036

نمونه سوال اقتصاد کلان    1221032

نمونه سوال اقتصاد کلان   1221032-1221027-1221012-1221003- 1221006

نمونه سوال آمار و احتمالات     1117089

نمونه سوال آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1         1117214-  1111011_1117009_1117086_1117089_1218002-

نمونه سوال آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱      1111011_1117009_1117086_1117089_1218002

نمونه سوال آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲       1117010

نمونه سوال پول و ارز و بانکداری     1214071

نمونه سوال تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم   1218033

نمونه سوال تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم    1218257

نمونه سوال تحقیق در عملیات   1115158-1214046-1218009-1218065-1218028-1218119-1218268-1234002

نمونه سوال تحقیق در عملیات ۱         1218028

نمونه سوال تحقیق در عملیات ۲     1218031_1218066_1218120

نمونه سوال تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی    1218040

نمونه سوال توسعه اقتصادی و برنامه ریزی    1221028

نمونه سوال توسعه اقتصادی و برنامه ریزی   1221007

نمونه سوال جامعه شناسی سازمانها  1222031- 1222064

نمونه سوال حسابداری دولتی    1214007_1214032- 1218260

نمونه سوال حسابداری دولتی  1218260

نمونه سوال اصول حسابداری ۳     1214019-1214076

نمونه سوال حسابداری صنعتی   1214012_1214021_1214038_1214069

نمونه سوال حسابرسی    1214027_1214073_1214077

نمونه سوال حقوق اداری  1223031- 1223006

نمونه سوال حقوق اساسی      1223005

نمونه سوال روابط کار در سازمان     1218039

نمونه سوال روش تحقیق در مدیریت    1218029

نمونه سوال ریاضیات پایه    1111497

نمونه سوال مدیریت منابع انسانی   1218034_1218075_1218108_1218134_1218265_1218387_1235002

نمونه سوال مدیریت شهرداریهای زمانهای محلی   1218037-1234004

نمونه سوال مدیریت سازمان های محلی و شهرداریها   1234004-1218037

نمونه سوال مدیریت رفتار سازمانی    1218123

نمونه سوال مدیریت رفتار سازمانی    1218010_1218032_1218067_1218123_1218357

نمونه سوال مدیریت توسعه   1218038-1218176

نمونه سوال مدیریت تعاونیها   1222065

نمونه سوال مدیریت تطبیقی   1218044

نمونه سوال مدیریت تحول سازمانی    1218042

نمونه سوال مبانی و اصول سازمان و مدیریت   1221033

نمونه سوال مبانی مدیریت دولتی ۲    1218030

نمونه سوال مبانی مدیریت دولتی ۱   1218027

نمونه سوال مبانی مدیریت دولتی    1218463

نمونه سوال مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن     1218378_1235044-1218025

نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت    1218026

نمونه سوال مبانی روش تحقیق    1221035

نمونه سوال مباحث ویژه در مدیریت دولتی    1218043

نمونه سوال مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت     1218090_1221008_1221034

نمونه سوال مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی)     1221034

نمونه سوال کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت   1115009_1115217-1115007

نمونه سوال کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت    1218259

نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در مدیریت    1115270

نمونه سوال فراگرد تنظیم و کنترل بودجه    1214006-1214065

نمونه سوال سیستمهای اطلاعاتی مدیریت    1218035

نمونه سوال سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت    1218566

نمونه سوال سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری     1234008

نمونه سوال سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری     1218036_1234008

نمونه سوال سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها           1218041

نمونه سوال زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت    1212174

نمونه سوال زبان تخصصی ۴          1212025_1218261

نمونه سوال زبان تخصصی ۳     1212024_1212035_1212037_1234032

نمونه سوال زبان تخصصی ۳        1218261

نمونه سوال زبان تخصصی ۲    1212023-1212168-1234032

نمونه سوال زبان تخصصی ۱     1212022_1212033_1212166

نمونه سوال ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲      1111006

نمونه سوال ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱      1111005

نمونه سوال ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت       1111496

نمونه سوال ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲      1111015

نمونه سوال ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱     1111014

نمونه سوال روانشناسی سیاسی    1217091

نمونه سوال احکام کسب و کار    1218547-