نمونه سوالات فنی حرفه ای رایانه کار تدوین فیلم وصدا ssp

 

 

سوالات مربوط به نرم افزارهای زیر می باشند :

premier

sound forge

snag it

سوالات مربوط به آزمون های ادواری فنی حرفه ای بوده و تعداد 60 عدد نمونه سوال با پاسخ می باشند.