نمونه سوال تستی کولر خودرو ( تهویه مطبوع ) با جواب .

تعداد 140 سوال تستی با جواب .

مناسب برای آمادگی آزمون فنی حرفه ای