آموزش لایه ها  و پنل-آموزش Opacity با Fill در لایه های فتوشاپ-Background-ماسک-Rectangular Marquee Tool-Elliptical Marquee Tool-Lasso Tool-Polygonal Lasso Tool-Magnetic Lasso Tool-Magic Wand Tool-Quick Selection Tool-Transforming Selection-Type-Shape-Spot Healing Brush- در بیش از 150 صفحه همراه با عکس در فایل