دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت

  • نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، مهندسی برق

  یک فایل حاوی سوالات
  التکرونیک
  ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  الکترومغناطیسی
  ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  تاسیسات الکترونیکی
  ۲۰ سوال به همراه پاسخ

  • مهندسی برق

  یک فایل حاوی سوالات
  ریاضیات ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  مدارهای التکرونیکی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  ماشین های الکترونیکی۲۰  سوال به همراه پاسخ

  • مهندسی برق

  یک فایل حاوی سوالات
  کنترول خطی ۱۰ سوال به همراه پاسخ
  مدارهای التکرونیکی ۱۵ سوال به همراه پاسخ
  مدارهای منطقی ۱۵ سوال به همراه پاسخ
  ماشین های الکترونیکی۱۵ سوال به همراه پاسخ
  ریاضیات ۱۰ سوال به همراه پاسخ

  • حسابداری

  یک فایل حاوی سوالات
  حسابداری مالی ۱۵ سوال به همراه پاسخ
  حسابدرای صنعتی ۱۵ سوال به همراه پاسخ
  حسابرسی ۱۵ سوال به همراه پاسخ
  ریاضی و آمار ۱۵ سوال به همراه پاسخ

  • حسابداری

  یک فایل حاوی سوالات
  حسابداری مالی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حسابدرای صنعتی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حسابرسی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  ریاضی و آمار ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  زبان تخصصی ۲۰ سوال به همراه پاسخ

  • حسابداری

  یک فایل پی دی اف حاوی سوالات زیر به همراه پاسخ سوالات
  حسابداری مالی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حسابدرای صنعتی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حسابرسی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  ریاضی و آمار ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  زبان تخصصی ۲۰ سوال به همراه پاسخ

  • حقوق

  یک فایل حاوی سوالات
  حقوق اساسی۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حقوق مدنی و تعهدات ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حقوق بین الملی عمومی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حقوق بین الملی خصوصی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  متون فقه ۲۰ سوال به همراه پاسخ

  • حقوق

  یک فایل حاوی سوالات
  آیین دادرسی کیفری ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  آیین دادرسی مدنی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حقوق جزایی عمومی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حقوق جزایی اختصاصی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حقوق اداری۲۰ سوال به همراه پاسخ

  • حقوق

  یک فایل پی دی اف حاوی سوالات زیر به همراه پاسخ سوالات
  آیین دادرسی کیفری ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  آیین دادرسی مدنی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حقوق جزایی عمومی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حقوق جزایی اختصاصی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حقوق اداری ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حقوق اساسی ۲۰ سوال به همراه پاسخ

  • حقوق

  یک فایل پی دی اف حاوی سوالات زیر به همراه پاسخ سوالات
  حقوق تجارت ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حقوق مدنی و تعهدات ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حقوق بین المللی عمومی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حقوق بین المللی اختصاصی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  متون فقه ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  زبان تخصصی ۲۰ سوال به همراه پاسخ

  • عمران

  یک فایل سوالات
  عمران: ۹۰ سوال به همراه پاسخ